Bestel nu collectie #3
Bestel nu collectie #3​

Algemene voorwaarden Studio Arbeit

Artikel 1 – Intellectuele eigendom

 • De website behoort toe aan en wordt beheerd door Evy Hachmang (Studio Arbeit), ingeschreven bij de KVK onder nummer 76827321.
 • Alle ideeën, logo’s en prints worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen uitsluitend worden gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van Studio Arbeit.
 • De inhoud van de website zoals tekst, vormgeving, iconen, afbeeldingen en programmatuur is eigendom van Studio Arbeit. Het downloaden van inhoud van de website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, op voorwaarde dat geen auteursrechtelijke inbreuk plaatsvindt.
 • Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te (her)publiceren, kopiëren of te verspreiden voor bedrijfsmatig en openbaar gebruik, zonder toestemming van Studio Arbeit.
 • Studio Arbeit is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op de website. Tevens is Studio Arbeit gerechtigd om de inhoud van de website op ieder moment zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.
 • De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de producten alsmede de door Studio Arbeit aan de consument ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk) van verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, samenstelling, modellen, mallen, tekeningen, ontwerpen en designs, berusten bij Studio Arbeit, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 2 – Definities

 • In deze voorwaarden wordt onder het navolgende het volgende verstaan:
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 • Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van zijn beroeps-, handels- of bedrijfsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Releasedatum: datum waarop de pre-order van start gaat;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de consument en de ondernemer wordt gesloten binnen een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij bij het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;
 • Overmacht: definities zoals deze in de Nederlandse wet zijn opgenomen, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Studio Arbeit geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Studio Arbeit niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn, met uitzondering van de algemene voorwaarden van de website, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Studio Arbeit tot stand gebrachte of aangeboden producten.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen die Studio Arbeit hanteert zijn naar waarheid van het product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studio Arbeit op geen enkele wijze.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • De aanbieding en de prijs gelden zolang de voorraad strekt of gedurende de vermelde termijn.
 • De in het aanbod van producten genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De koop op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Studio Arbeit zal bij de totstandkoming van de koop op afstand, onverwijld en via elektronische weg, de bevestiging van de aanvaarding van het aanbod. Studio Arbeit behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door Studio Arbeit is bevestigd, kan de overeenkomst door de consument worden ontbonden.

Artikel 6 – Betaling, prijs(wijziging) en belasting

 • De consument dient het volledige aankoopbedrag, alsmede eventuele verzendkosten op voorhand aan Studio Arbeit te voldoen.
 • De betaling van de producten geschiedt door middel van online bankieren via iDeal.
 • Alle geleverde producten blijven eigendom van Studio Arbeit, totdat de consument aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Studio Arbeit heeft voldaan.
 • Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en belastingen. De geldende prijs is de prijs, zoals vermeld op de website van Studio Arbeit ten aanzien van het betreffende product op de dag dat het product besteld wordt.
 • Studio Arbeit behoudt zich het recht voor om onjuist weergegeven prijzen op de website van Studio Arbeit aan te passen.
 • Voorts behoudt Studio Arbeit zich het recht voor om prijzen, belastingen en andere kosten zoals weergegeven op de website van Studio Arbeit op ieder moment aan te passen. Dit onder andere als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven of ander kosten van overheidswege, kostenstijgingen of de algemene prijsontwikkelingen in consumentenprijzen.
 • Als na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, heeft Studio Arbeit het recht de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
 • Studio Arbeit zal de consument van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de levering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging

Artikel 7 – Levering

 • Studio Arbeit hanteert een leveringstermijn van vier (4) weken, nadat de verkoop is gesloten. Deze termijn geldt niet als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • De verkoop van de producten sluit een maand na de – op de website vermelde – release datum van de producten. Nadien worden de producten bij de desbetreffende leverancier ingekocht en op aanvraag van de consument geproduceerd en geleverd.
 • In geval Studio Arbeit ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, heeft Studio Arbeit het recht om haar verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Studio Arbeit biedt de consument bij het sluiten van de overeenkomst de mogelijkheid tot levering van de producten via derde(n) of door middel van het afhalen door de consument op het navolgende adres: Europalaan 28d (5232 BC, ’s-Hertogenbosch).
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Studio Arbeit kenbaar heeft gemaakt.
 • Levering van de producten aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door Studio Arbeit tijdens het aankoopproces aangegeven. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Studio Arbeit kenbaar heeft gemaakt, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de consument aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen.
 • Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten ligt bij Studio Arbeit tot aan het moment van levering of een vooraf aangewezen en aan Studio Arbeit bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Herroeping en bedenktijd

 • De consument kan de overeenkomst op afstand gedurende een bedenktermijn van veertien (14) dagen, zonder opgave van redenen (schriftelijk) herroepen. Studio Arbeit mag de consument vragen naar de reden van herroeping. Studio Arbeit stuurt de consument een bevestiging van de ontvangst van de wens tot herroeping.
 • De bedenktermijn van veertien dagen gaat in op de dag nadat de producten aan de consument of een door de consument aangewezen derde zijn geleverd, of
 • wanneer de consument in een bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • wanneer de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • Er is tijdig gebruik gemaakt van de bedenktermijn als Studio Arbeit voor het verstrijken van de termijn schriftelijk op de hoogte is gesteld van de wens tot herroeping. Het is aan de consument om aannemelijk te maken dat er tijdig gebruik is gemaakt van de bedenktermijn.
 • De consument heeft vanaf het kenbaar maken van zijn wens tot herroeping een termijn van veertien dagen de tijd om de producten te retourneren. De verantwoordelijkheid voor de pakketten die aan Studio Arbeit worden geretourneerd ligt bij de consument.
 • Terugbetaling vindt enkel plaats wanneer de producten in de originele verpakking en onbeschadigd geretourneerd worden aan Studio Arbeit. De consument zal dan ook zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking tijdens de bedenktermijn. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat het product slechts gehanteerd en geïnspecteerd mag worden zoals dat in een winkel zou mogen.
 • Indien de consument de koopprijs al heeft betaald, zullen deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen nadat Studio Arbeit het retourpakket heeft ontvangen, aan de consument worden terugbetaald. Kosten voor het retourneren komen voor rekening van de consument. Slechts in geval van onjuiste of defecte producten komen de retourkosten voor rekening van Studio Arbeit.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de consument binnen bekwame tijd en in ieder geval binnen twee maanden, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven (schriftelijk) kenbaar maken aan Studio Arbeit.
 • Studio Arbeit zal schriftelijk ingediende klachten in beginsel binnen veertien (14) dagen – gerekend vanaf de datum van ontvangst – beantwoorden. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan zal Studio Arbeit de consument hiervan binnen de genoemde termijn van veertien dagen hiervan in kennis stellen met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de klacht zal worden beantwoord.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en slotbepaling

 • Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of ten dele in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer de consument daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • In geschillen tussen partijen is enkel de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Partijen zullen zich pas tot de rechter wenden nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te beslechten in onderling overleg.
 • Indien één van de hierboven staande voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De fotograaf en klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Maattabel

XSSMLXLXXL3XL
Half Chest49.551.555.558.561.565.569.5
Body Length67717577798183
Sleeve Length2122.52424.52525.526

Maattabel

XSSMLXLXXL3XL
Half Chest4748.551.554.557.560.563.5
Body Length65707375777981
Sleeve Length6365.566.567.568.569.570.5